İlamsız Takip

Alacağı rehinle garanti altına alınmamış alacaklının elinde mahkeme ilamı veya kambiyo senedi olmayan alacaklının başvuracağı icra takibidir. Bu icra takibini başlatabilmek için, alacaklı bir takip talebi (talep sözlü veya yazılı olabilir) ve varsa kambiyo senedine haiz olmayan belge ile icra müdürlüğüne başvurarak takibini başlatır.

Bu takip yolunda kötüye kullanım mümkün olduğu için itiraz ve inkar tazminatı müessesesi getirilmiştir. Takip başlatılan, dosyada borçlu sıfatı ile bulunan şahıs, borç kendisine ait değilse veya borcu ödemek zorunda değilse, ödeme emrinin ödeme emrinin kendisine tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde itiraz edebilir. İtirazın süresi içerisinde olması halinde takip kendiliğinden durur. İtiraz ile duran takipte, alacaklı isterse itirazın iptali için genel mahkemelere veya elindeki İ.İ.Y 68/a hükmündeki belgelere dayanarak itirazın kaldırılması için icra mahkemesine başvurabilir. İtirazın haksız olması neticesinde, borçlu inkar tazminatına çarptırılır.

İlamsız Takip Yolları

1.      Genel Haciz Yoluyla Takip

Elinde kambiyo senedi olmayan ve mahkeme ilamı olmayan alacaklının takip başlatması talebiyle icra müdürlüğüne başvurması ile takip başlar.

Takip başladıktan sonra icra müdürlüğü ödeme emri (örnek 7) hazırlayarak 3 gün içerisinde borçluya ödeme emrine hav’i tebligatı posta yoluyla gönderir.

Tebligatı alan borçlunun süresi içerisinde mal beyanında bulunması gerekir. Eğer borç kendisine ait değilse veya borcu ödemek zorunda değilse, 7 gün içerisinde icra müdürlüğüne itirazda bulunabilir. İtiraz halinde takip kendiliğinden durur.

7 gün içerisinde itiraz olmaması veya yapılan itirazın süresi içerisinde olmaması halinde takip kesinleşir ve alacaklı haciz işlemleri yoluyla alacağının tahsili yoluna gider.

2.      Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla Takip

Elinde alacağını belgeleyen bir kambiyo senedi(poliçe, çek, senet) olan alacaklının izleyeceği takip yoludur.

Alacaklının takip talebi ve kambiyo senedi ile icra müdürlüğüne başvurması ile takip başlar. Bu takibi başlatabilmek için başvuru anında kambiyo senedinin aslının icra müdürlüğüne teslim edilmesi gerekir.

Takip başladıktan sonra icra müdürlüğü ödeme emri (örnek 10) hazırlayarak borçluya tebligat yoluyla gönderir. Borçlunun 5 gün içerisinde itiraz hakkı vardır ve bu takip yolunda itirazın icra mahkemesine yapılması gerekir, icra müdürlüğüne yapılan itiraz geçersiz sayılır. Mahkeme yapılan itirazı duruşmalı olarak değerlendirir. Yapılan bu itiraz satıştan başka takip işlemlerini durdurmaz.

Borçlu 5 gün içinde itiraz etmez ve 10 gün içerisinde borcunu ödemezse takip kesinleşir. Alacaklı haciz yoluyla borcunu tahsil etmeye başlar.

3.      Kiralanan Taşınmazların Tahliyesi

Alacaklı, kiraya verdiği taşınmazın tahliyesini sağlamak için, elinde tahliyeye ilişkin bir mahkeme ilamı yoksa bu yola başvurabilir. İlamsız icranın para alacaklarına özgü olmasının tek istisnası kiralanan taşınmazın tahliyesi özgü takiptir.

Takip alacaklının bir takip talebi ve varsa kira sözleşmesi ile icra müdürlüğüne başvurması ile başlar. İki sebeple başvurulan bu yol (1-kira alacağının ödenmemesi sebebiyle 2- kira sözleşmesinin süresinin bitimi)  İcra müdürlüğü taşınmazın tahliyesi ve varsa kira alacağı için ödeme emri, sözleşme süresinin bitimiyle başvurulmuş ise tahliye emri (örnek 13) hazırlar ve borçluya(kiracıya) tebliğe çıkartır.

Borçlu kendi rızası ile çıkmaz ya da 7 gün içerisinde icra müdürlüğüne itiraz etmezse, takip kesinleşir.  Takibin kesinleşmesi ile kiracı 30 gün içerisinde taşınmazı tahliye etmek zorundadır. Takibin kesinleşmesi ve taşınmazın tahliye edilmemesi üzerine alacaklı zorla tahliye yoluna gidebilir ve alacakları için haciz yolunu kullanabilir. Zorla tahliye yapılabilmesi için tahliyeye ilişkin mahkeme kararı gerekir.

İlamsız takiplerde her bir yol için gönderilen ödeme emirleri, itiraz merciileri ve itiraz süreleri farklıdır. Takip açılırken ya da takip başladığında alacaklı ve borçluların bunlara dikkat etmesi yüksek önem taşır.

Leave A Comment

You must be logged in to post a comment.